นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Ms.Hao Yanling, Vice Director General, Department of Planning and Finance, NFGA และคณะ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ทั่งนี้ China Nation Forestry and Grassland Administration (NFGA) เป็นหน่วยงานระดับชาติของสารณรัฐประชาชนจีนที่กำหนดแนวทาง นโยบาย การตัดสินใจ และแผนงานด้านงานป่าไม้และทุ่งหญ้า ซึ่งการพบปะกันในครั้งนี้ เป็นการศึกษาดูงานและประชุมหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ธรรมาภิบาลด้านป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของการค้าไม้ รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในส่วนของประเทศไทย มีนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ ที่ปรึกษา Tefso ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานด้านป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติของประเทศจีน

Leave a Comment

Skip to content