นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานเปิดตัวโครงการฯ

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ผู้บริหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะฝ่ายเลขานุการในการจัดงาน รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการ ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับกำหนดการในการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน ตลอดจนการมอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด พร้อมกันนี้ ประธานในที่ประชุม ได้ให้ผู้จัดงานปรับรูปแบบงานให้มีความกระชับ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ คล่องตัว และราบรื่น และได้มอบหมายให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ จัดทำตัวอักษรวิ่งประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานีโทรทัศน์ต่างๆ

Leave a Comment

Skip to content