นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ในส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในส่วนของการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. …(มาตรา13/1) และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ  1.วัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 13/1  2.การกำหนดเงื่อนไข สำหรับวัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 13/1 และ 3.รายได้เข้าสู่ภาครัฐ

Leave a Comment

Skip to content