นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการฯ และนายธีรภัทร ประยูรสิทฺธิ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ประชุมหารือการสร้างความรับรู้และปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งมีจำนวน 9 ประเด็น 32 กิจกรรม

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวว่าในการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นกรมป่าไม้ยุคใหม่ใช้หลักการ “เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์สู่อนาคต” โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานให้เป็นไปตาม Road Map ที่กำหนดไว้ภายในปี 2565 อีกทั้งกรมป่าไม้ได้นำแนวทางตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปมาปฏิบัติ โดยได้ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.ทส.)อย่างใกล้ชิด โดยในการประชุมดังกล่าวมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมทั้งผู้บริหารในส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content