นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทศาสตร์ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content