นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด และนางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ประจำปี 2562 ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการให้รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 และ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง หลักเกณฑ์และรางวัลที่จะมอบให้ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเสนอรายชื่อและผลงานผู้ช่วยเหลือราชการตามสาขาที่กำหนด ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  และจะมีการมอบรางวัลในวันสถาปนากรมป่าไม้ (18 กันยายน) ของทุกปี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content