นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธ 26 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในการประชุมดังกล่าวฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรมป่าไม้ อยู่ในลำดับที่ 6 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำหรับผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นอันดับ 1 ในส่วนกลาง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด คือสำนักการอนุญาต  ส่วนหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด คือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น และที่เบิกจ่ายต่ำสุด คือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย ในการนี้ ประธานในการประชุมได้กำหนดมาตราอย่างเข้มงดให้ทุกสำนักเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากเหลือระยะดำเนินงานเพียง 3 เดือน หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม2562 กรมป่าไม้จะดึงเงินกลับ และจะมีผลกับการจัดสรรเวินงบประมาณในปี 2563 ด้วย จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกัยเร่งรัดในการเบิกจ่ายโดยด่วน

Leave a Comment

Skip to content