นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่นๆละคน รวม 240 คน ใช้ระยะเวลาครั้งละ 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริง ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถพัฒนาต่อด้วยตนเองได้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content