พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ให้แก่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 256 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ให้แก่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ที่ได้เสียสละกำลังกายและกำลังใจ มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ มีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติดังกล่าวด้วย

Leave a Comment

Skip to content