พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก สุรศักด์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งได้มีการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 จากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสื่อมวลชน การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายป่าไม้ ซึ่งจะมีการจัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รวมถึงการพิจารณาร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป


Leave a Comment

Skip to content