ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan

วันที่ 3 เมษายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO

โดยรับฟังการบรรยายจากประธานป่าชุมชน ดูการเพาะเห็ด จากใบตองต้นกล้วยที่เพาะเลี้ยงกลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ ผลผลิตไม่ค่อยมาก แค่กินกันภายในครอบครัว หากมีดอกเห็ดมีขนาดพอเหมาะ จะนำไปขายที่ตลาด ส่วนที่มีขนาดใหญ่และไม่สวยจะเก็บไว้ทานในครอบครัว ส่วนเพาะเลี้ยงเห็ดในเรือนระบบปิด เหมือนกับการเพาะเห็ดในเมืองไทย นอกจากนี้ ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมไปปลูกต้นไม้บนยอดเขาสูงชันมากด้วย

Leave a Comment

Skip to content