ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO ณ Forest Management Bureau, Phillippines

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยอาจารย์คณะวนศาสตร์ ผู้แทน สจช. และผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี เดินทางไปศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFoCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ ป่าปลูก และป่าชุมชน ของแต่ละประเทศ

Leave a Comment

Skip to content