พบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.50 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทน สำนักการอนุญาต และสำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมอาจารย์คณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น โดยมี Mr.Makoto Ozawa เป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นเข้าพบ Mr.Koji Hongo รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ไทยและญี่ปุ่นในอนาคต ต่อมาในเวลา 13.30 น. เข้าพบเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับสมาคมเทคโนโลยีป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น (JAFTA) ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของทรัพยากรป่าไม้ การแลกเปลี่ยนแนวคิด และการกำหนดแผนการพัฒนาป่าไม้ โดยได้รับฟังการบรรยายตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

Leave a Comment

Skip to content