การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา มอบหมายให้นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562  โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะที่ยังติดปัญหา จำนวน 14 โครงการ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวฯ จังหวัดกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนฯ จังหวัดสระแก้ว โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนฯ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วฯ จังหวัดพัทลุง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น ๆ เช่น อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมต่อ 4 ตำบลอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร

Leave a Comment

Skip to content