ส่วนการเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม