แบบฟอร์มต่างๆ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

2.แบบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ มี 3 กรณี