แบบฟอร์มต่างๆ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

2.แบบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ มี 3 กรณี

–  แบบ 1  บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ)
–  แบบ 2  แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 แบบ 3  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ตัวอย่างแบบ 1  บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ)
–  ตัวอย่างแบบ 2  แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ตัวอย่างแบบ 3  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้