ส่วนการเจ้าหน้าที่
เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)
ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย