ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5196

1. ดำเนินการจัดทำ รักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข
2. ควบคุม กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
กรมป่าไม้) และระบบการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนั
ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
4. ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ บัตรพิทักษ์เสรีชน
และเหรียญราชการชายแดน 
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด ของข
ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 
7. ดำเนินการบันทึกเพิ่มเติม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบงานเงินเดือนและสวัสดิการ 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และการประกาศให้พนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากเกษียณอายุบุคคลระดับกรม
9. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับ-ส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ 
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานด้านวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ 
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา 
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปีของกรมป่าไม้ และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
15. ดำเนินการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. ดำเนินการจัดทำและดูแล website ของส่วนการเจ้าหน้าที่ 
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการที่รับโอน และการบันทึกการเคลื่อนไหวต่างๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ลง ก.พ.7 
– ควบคุม กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) ระบบการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การบันทึกการจัดทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) และระบบต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ บัตรพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) ผ่านระบบงานเงินเดือนและสวัสดิการ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการประกาศเกษียณอายุของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานราชการ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การบันทึก แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
– ควบคุม กำกับ ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปีของกรมป่าไม้ และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
– ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดทำ website ของส่วนการเจ้าหน้าที่
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– กำกับ ดูแล การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการเบิก/จ่าย และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและข้าราชการบำนาญ 
– ดำเนินการจัดทำประวัติและตรวจสอบคุณสมบัติให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
– ดำเนินการบันทึกประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลง ก.พ.7และลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบุคคล และประวัติการรับราชการ จาก ก.พ.7 ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่และรับโอน ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ การเก็บรักษา ก.พ.7 และแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
– กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
– กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบุคคลของข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน พนักงานราชการจัดทำสัญญาจ้าง และบันทึกเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– กำกับ ดูแล และดำเนินการบันทึกข้อมูลบุคคลและประวัติการรับราชการจาก ก.พ.7
ของข้าราชการที่บรรจุใหม่และรับโอนมาลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– กำกับ ดูแล และดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
– กำกับ ดูแล การดำเนินการขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 
– กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ บัตรพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
– กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ
– ดำเนินการตรวจสอบ และ จัดเก็บหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม และหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
– ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
– ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลและประวัติการรับราชการให้กับหน่วยงานที่ขอให้ตรวจสอบ เช่นสำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ช. ฯ 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลในการกรอกประวัติและพฤติการณ์บุคคล (แบบ รปภ.1) ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ดำเนินการลงทะเบียนให้กับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ผ่านระบบ Pension’Electronic Filing ของกรมบัญชีกลาง เพื่อขอรหัสในการบันทึกข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จลูกจ้าง และบำเหน็จรายเดือน 
– ดำเนินการบันทึกข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำนาญสมาชิก กบข. บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ ผ่านระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลาง 
– ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
– ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการผ่านระบบ e-pensionของกรมบัญชีกลาง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานเงินเดือนและสวัสดิการกรมป่าไม้ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษา ก.พ.7 และแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการ 
– ดำเนินการบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการลง ก.พ.7 
– ดำเนินการบันทึกการเคลื่อนไหวของตำแหน่งต่างๆ (การโอน/ย้าย/เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง) ของข้าราชการลง ก.พ. 7 และแฟ้มทะเบียนประวัติ 
– ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล (การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เพิ่มวุฒิการศึกษา ฝึกอบรม ถึงแก่กรรม ) ของข้าราชการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกลง ก.พ.7 และแก้ไข
ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ดำเนินการเรื่องการจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการรับโอน ส่งสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ดำเนินการบันทึก เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการจ่ายตรงค่ารักษา
พยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
– ดำเนินการเรื่องการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีที่กรมบัญชีกลางขอเอกสารเพิ่มเติม 
– ดำเนินการบันทึกข้อมูลบุคคลของข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการรับโอน ประวัติการรับราชการ จาก ก.พ.7 และบันทึกเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขอพระราชทานเพลิงศพ 
– ดำเนินการเรื่องขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 
– ร่วมดำเนินการเรื่องการขออนุญาตลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
– ร่วมดำเนินการเรื่องการออกหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองความประพฤติ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
– ร่วมดำเนินการตรวจสอบ และ จัดเก็บหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม และหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
– ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลและประวัติการรับราชการให้กับหน่วยงานที่ขอให้ตรวจสอบ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1625036535798

– ดำเนินการจัดทำประวัติ พิมพ์และตรวจสอบ ข้อมูลการรับเงินเดือนของข้าราชการ
ผู้มีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จากข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) และ ก.พ.7 
– ร่วมดำเนินการจัดทำประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
– ร่วมดำเนินการเบิก/จ่าย และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและข้าราชการบำนาญ 
– ดำเนินการบันทึกประวัติการได้รับ การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ดำเนินการเรื่องการแก้ไข ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในฐานันดรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชฯ 
– ดำเนินการจัดเก็บ ก.พ.7 และแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการบำนาญ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษา ก.พ.7 และแฟ้มทะเบียนประวัติ ของลูกจ้างประจำ 
– ดำเนินการบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำลง ก.พ. 7 
– ดำเนินการบันทึกการเคลื่อนไหวตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (การย้าย/เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง) ลง ก.พ.7 
– ดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล (การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เพิ่มวุฒิการศึกษา การถึงแก่กรรม การออกจากราชการทุกกรณี) ของลูกจ้างประจำ ลง ก.พ.7 
– ดำเนินการเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล การถึงแก่กรรมของลูกจ้างประจำแจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
– ร่วมดำเนินการลงรับ-ส่ง หนังสือของฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ดำเนินการเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ และพนักงานราชการ 
– ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ หมู่โลหิต ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ ที่ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ลงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) 
– ดำเนินการจัดทำข้อมูลพนักงานราชการผ่านระบบ GEIS ของพนักงานราชการ ส่งสำนักงาน ก.พ. 
– ดำเนินการจัดทำบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดนให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 
– ดำเนินการ ถ่ายรูปหรือ scan รูปข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตกแต่ง แก้ไข บันทึกรูปภาพและนำไฟล์รูปภาพเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) เพื่อออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย