ส่วนการเจ้าหน้าที่

<<<< ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ >>>>>

ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5196
1. ดำเนินการจัดทำ รักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ
2. ควบคุม กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) และระบบการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้)
4. ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ บัตรพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
6. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
7. ดำเนินการบันทึกเพิ่มเติม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบงานเงินเดือนและสวัสดิการ
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และการประกาศให้พนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากเกษียณอายุบุคคลระดับกรม
9. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับ-ส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานด้านวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปีของกรมป่าไม้ และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
15. ดำเนินการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. ดำเนินการจัดทำและดูแล website ของส่วนการเจ้าหน้าที่
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย!


บุคลากร

รัตนา ขาวผ่อง
นางสาวรัตนา   ขาวผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
นวรัตน์ มฤคศิรมาส
นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นพดล-กลิ่นแก้วบุญวงศ์
  นายนพดล  กลิ่นแก้วบุญวงศ์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
พิพรรษพร-อุนาพันธ์
นางพิพรรษพร  ชูมณี
บุคลากร 
จุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข
นางจุรีย์  เชาวน์วุฒิสุข
นักวิชาการเผยแพร่
บุษรากรณ์ เจตนเสน
นางบุษรากรณ์  เจตนเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัจฉรา วัฒนุวรรณ
นางอัจฉรา  วัฒนุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ภาราดี แย้มรุ่ง
นางภาราดี  แย้มรุ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ณัฐพงษ์ มีวงษ์
นายณัฐพงษ์  มีวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภัตราชิณี วงศ์จันทร์
นางสาวภัตราชิณี  วงศ์จันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ