ส่วนการเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการจัดทำ รักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ
2. ควบคุม กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้) และระบบการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้)
4. ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ บัตรพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
6. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
7. ดำเนินการบันทึกเพิ่มเติม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบงานเงินเดือนและสวัสดิการ
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และการประกาศให้พนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากเกษียณอายุบุคคลระดับกรม
9. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านโครงการ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับ-ส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานด้านวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปีของกรมป่าไม้ และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
15. ดำเนินการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. ดำเนินการจัดทำและดูแล website ของส่วนการเจ้าหน้าที่
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย!
รัตนา ขาวผ่อง
นางสาวรัตนา   ขาวผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
นพดล-กลิ่นแก้วบุญวงศ์
  นายนพดล  กลิ่นแก้วบุญวงศ์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นวรัตน์ มฤคศิรมาส
นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กุลนิดา บุตรรักษ์
นางสาวกุลนิดา บุตรรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พิพรรษพร-อุนาพันธ์
นางพิพรรษพร  ชูมณี
นักทรัพยากรบุคคล
จุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข
นางจุรีย์  เชาวน์วุฒิสุข
นักประชาสัมพันธ์
บุษรากรณ์ เจตนเสน
นางบุษรากรณ์  เจตนเสน
นักจัดการงานทั่วไป
อัจฉรา วัฒนุวรรณ
นางอัจฉรา  วัฒนุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ภาราดี แย้มรุ่ง
นางภาราดี  แย้มรุ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3100902109166-002
นายธนเกียรติ  จุลภมรศรี
นักจัดการงานทั่วไป