ส่วนการเจ้าหน้าที่

– คุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
– หนังสือรับรองความประพฤติ
– แบบฟอร์มการมอบหมายงาน (PM3)
– ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้
– แบบบัญชีฯ ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน 2560 (แบบ1-แบบ5)
– แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ)
– คำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้
– การกำหนดระดับและพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวอย่างพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก สำหรับตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ เทคนิคทั่วไป บริหารทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ ของพนักงานราชการกรมป่าไม้
– ระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละที่ได้รับเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้
– การสำรวจความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
– แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
– แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
– หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการกรมป่าไม้
– หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1.คำสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
 2.เรียกผู้ขึ้นบัญชีมาสมัครฯ ใหม่
 3.ใบสมัครผู้เข้ารับการประเมิน
 4.บัตรประจำตัวสอบ (หน้า) 
 5.บัตรประจำตัวสอบ (หลัง)
 6.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสัมภาษณ์
 7.ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ
8.ตารางคะแนนสอบสัมภาษณ์ 
 9.ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีจัดจ้าง
 10.เรียกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง
 11.หนังสือสละสิทธิ์กับหน่วยงานเดิมเจ้าของบัญชี
12.วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป และแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)
13.คำสั่ง กรมป่าไม้ ที่ 3305/2559 ลว.26 ธ.ค. พ.ศ.2559 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
14.คำสั่ง กรมป่าไม้ ที่ 2263,2264/2559 ลว.28 ธ.ค. พ.ศ.2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
15.ซักซ้อมแนวทางการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16.คำสั่ง กรมป่าไม้ ที่ 436/2560 ลว.20 ก.พ. พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
17.หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป