ฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5629

1. ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2. ดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีของกรมป่าไม้ 
3. ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
4. ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 
5. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
6. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงินสวัสดิการสำหรับ
การปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
7. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
8. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
9. ดำเนินการเรื่องการขอเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานราชการ กรมป่าไม้ 
10. ดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำงบบุคลากรประจำปีของกรมป่าไม้
11. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรมป่าไม้ 
12. ดำเนินการปรับเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมป่าไม้ 
13. ดำเนินการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
14. ดำเนินการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ของกรมป่าไม้ 
15. ดำเนินการแก้ไขบัญชีถือจ่ายของลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ 
16. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่ความตายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม-31 มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเรื่องการขอเงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานราชการ กรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำ
งบบุคลากรประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการปรับเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการแก้ไขบัญชีถือจ่ายของลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ 
– ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่ความตายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

– ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของกรมป่าไม้ ในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
– ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการได้รับเงินตามคุณวุฒิ 
– ดำเนินการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำงบบุคลากร 
– ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของข้าราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือน (โอน ย้าย เลื่อน ประวัติส่วนบุคคลต่างๆ) 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่ความตายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

– เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการให้ข้าราชการ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
– ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้ (DPIS) 
– ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
– ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
– ดำเนินการเรื่องการขอเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานราชการ กรมป่าไม้ 
– จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำงบบุคลากร (พนักงานราชการ) 
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

– ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมป่าไม้ ในรอบการประเมิน
1 ตุลาคม-31 มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
– ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 
– ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
– ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของข้าราชการกรมป่าไม้ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
– ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้ (DPIS) 
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีของกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมป่าไม้ 
– ดำเนินการให้ข้าราชการ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้ (DPIS) 
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย