อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน
2. ดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีของกรมป่าไม้
3. ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4. ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
5. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงินสวัสดิการสำหรับ การปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
7. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
9. ดำเนินการเรื่องการขอเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานราชการ กรมป่าไม้
10. ดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำงบบุคลากรประจำปีของกรมป่าไม้
11. ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรมป่าไม้
12. ดำเนินการปรับเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมป่าไม้
13. ดำเนินการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
14. ดำเนินการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของกรมป่าไม้
15. ดำเนินการแก้ไขบัญชีถือจ่ายของลูกจ้างประจำกรมป่าไม้
16. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่ความตายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มุกตาภา นิ่มอนงค์ 1

นางสาวมุกตาภา  นิ่มอนงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน

กมลทิพย์ ก่อตระกูล

นางสาวกมลทิพย์  ก่อตระกูล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สุวิมล คำนวน

นางสาวสุวิมล  คำนวน 
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

 

กนกพร จูห้อง

นางสาวกนกพร  จูห้อง
นักจัดการงานทั่วไป

จินตนา-ประสพบุญ

นางสาวจินตนา  ประสพบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ

ภัตราชิณี วงศ์จันทร์

นางสาวภัตราชิณี  วงศ์จันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ