ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพ ท์ภายในกรมป่าไม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อร ะบบตู้.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-Bidding) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Win_17042020_164641.pdf