ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(สปฟ.) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(สปฟ.) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้

(สปฟ.) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า

(สคร.) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(สคร.) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(สสป.) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

(สสป.) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป)

(สสป.) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป)

(สศม.) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

(สจด.) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(สจด.) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(สปฟ.) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(สจช.) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(สผส.) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการส่งออกไม้

(สวพ.) กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน

(สวพ.) กิจกรรมวิจัยประยุกต์

(สวพ.) กิจกรรมจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม

(สสป.) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

Posted in การติดตาม, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.