ทส. จัดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

               นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติเข้าร่วม ประมาณ 150 คน พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กรมป่าไม้

               ในภาคเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และภาคบ่ายเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน” โดยมีนายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

คปช. ทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พร้อมเห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนที่ทับซ้อนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจาก รมว.ทส. ให้ทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เรื่องสำคัญ คือ (1) เห็นชอบผลการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ยึดเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องปรับปรุง (2) เห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี บางส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (3) เห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด บางส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

ปม. อส. เห็นชอบ ชะลอการนำเข้า-ส่งออกไม้พะยูง

7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ปม.) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ปม.) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ (อส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้าม
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยที่ประชุมเห็นว่าปัจจุบันไม้พะยูงที่สามารถส่งออกได้ยังมีปริมาณไม่มากพอ จึงเห็นควรให้ชะลอการนำเข้า-ส่งออกไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูงออกไปก่อน และในอนาคตหากมีไม้พะยูงปริมาณมากเพียงพอที่จะส่งออกได้
ให้นำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้ง

ประชุมหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยมีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักป้องกันป่าและ
ควบคุมไฟป่า และกลุ่มนิติการ เข้าร่วมประชุม


การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมป่าไม้ เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ก่อนการประชุมหารือ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนำผลการประชุม เสนอต่อ คปช. เพื่อพิจารณาต่อไป

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นที่สำคัญ คือ

– การเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

– การทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การพัฒนาก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ นอกจากจะมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนด้วย

– การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เรื่อง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่า และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถจำหน่ายไม้ของกลางได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ประธานกรรมการ)
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองประธาน)
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

การประชุมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน คปช.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยาทางทะเลและชายฝั่ง นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO conference วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO conference ระหว่างห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง พร้อมตั้งข้อสังเกต เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป และได้พิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งถ่ายทอดเชื่อมโยงจากบทบัญญัติของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ รวมทั้งได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ…) พ.ศ. … ซึ่งกำหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และกำหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ อันเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลที่ขึ้นตามป่าธรรมชาติ และปกปักษ์รักษาไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลให้คงอยู่

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดิน ส.ป.ก. และมีหลักฐาน ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-01 ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค ส.ป.ก. 4-01 ช ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งผลของประกาศดังกล่าวจะทำให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 35 ล้านไร่ จำนวนประชาชนประมาณ 2 ล้านราย ที่มีไม้ไว้ในครอบครองจากไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวสามารถตัดหรือโค่นไม้ รวมถึงแปรรูปไม้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปเพื่อดำเนินการต่อไป