เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ระเบียบและหลักเกณฑ์

การปรับโครงสร้าง

เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  1. แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ และการลาออกจากราชการ ของกรมป่าไม้
  2. แนวทางปฏิบัติในการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้
  3. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (กรณีการจัดทำคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ)
  4. การจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ