ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ร่วมกับศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกันตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้

» Read more

หารือแนวทางแผนพัฒนาพื้นที่งานวิจัยป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนงานโครงการของสถานีวิจัยฯ เพื่อเป็นป่าในเมือง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเชื่อมโยงเครือข่าย โรงเรียนลำปาววิทยาคม โรงเรียนคลองขาม สังกัด อบจ.และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

» Read more

ตรวจสอบแผนที่แสดงการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ บริเวณบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 บ้านแก่งศิลา ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมกันออกตรวจสอบ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส ๑๖๐๕.๔๒/๑๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ตรวจสอบ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งศิลา ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2559-2560 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ท้องที่ตำบลบึงงาม ตำบลรอบเมือง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา10.00 น.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร โดยนายประนม รัชอินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่งานป่าชุมชนได้ออกประชาคมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หมูที่ 5,10 ตำบลบ้านเหล่า หมูที่ 4,8,10 ตำบลโพนงาม หมูที่ 8 ตำบลน้ำเที่ยง หมูที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

» Read more
1 2