แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 20 กรกฎาคม 2017


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 11 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติในท้องที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติใน […]