แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2017


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

บัดนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์แล้วจึงชอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมในโอกาสที่ ครม.จัดให้มีการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก/สุโขทัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน รมว.ทส.เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์/อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ปส.23) รวม 21 พื้นที่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด เนื้อที่ 92,175ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 8,833 ราย รวม 11,060 แปลง ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ในโอกาสที่ ครม.จัดให้มีการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก/สุโขทัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน รมว.ทส.เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์/อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาต […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จำนวน 7 ราย สำนักจัดการทรัพย […]