แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 กรกฎาคม 2017


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.48 (เวียงแหง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.48 (เวียงแหง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียด […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.47 (สบวิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.47 (สบวิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียดตาม […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.46 (แม่ป๊อก) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.46 (แม่ป๊อก) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียดต […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.45 (บ้านหลวง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.45 (บ้านหลวง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียด […]