แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2017


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่า ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสน […]


เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 36/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 21 ฝาย พื้นที่ 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ฝาย (70.17.17.06)

กรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบถึ่งถาวร จำนวน 21 ฝาย พื้นที่ 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ฝาย (70.17.17.06) ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย […]