แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 กรกฎาคม 2017


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่และหมายเลขโทรศัพท์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จึงขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ใหม่