ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขึ้นพื้นฐานสำหรับผู้ประสานงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมและพลังงาน โดยใช้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย (พ.ศ.2564)