รอง อปม. มอบแนวทางโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

2 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการดำเนินโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้ มีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 37 แห่ง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรียนรู้ และได้เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการแบบชุดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนที่จะดำเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงแผนงาน/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการป่าชุมชน สมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content