รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยม สจป. 10 (ราชบุรี) ติดตามการก่อสร้างสำนักงานหลังใหม่

4 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) หลังใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้ประชุมเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมตรวจติดตามงาน สอบถามและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาของส่วนงานต่าง ๆ เช่น ส่วนการอนุญาต ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ รายงานการปฏิบัติงาน และรับมอบแนวทางการดำเนินงานจากรองอธิบดี

Leave a Comment

Skip to content