อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมผู้บริหารชี้แจงภารกิจเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน

4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

  1. ขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าจัดเตรียมกล้าไม้ให้พร้อมสำหรับปลูกในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โครงการ “72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า” ซึ่งจะมีกิจกรรมเปิดโครงการฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน และจัดพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยขอให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมกล้าไม้ให้พร้อมสำหรับเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
  2. กรมป่าไม้ จะทำการชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยจะเริ่มในวันที่ 15 มิถุนายน ณ จ.ตาก และ 16 มิถุนายน ณ จ.แพร่
  3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการแจกสมุดประจำตัวผู้ได้รับสิทธิ์ คทช. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    นอกจากนี้ สำนักจัดการป่าชุมชนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รายงานผลการจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 และการจัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ แจ้งให้ทราบถึงการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ประจำปี 2567 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2567

Leave a Comment

Skip to content