กรมป่าไม้ จัดอบรมเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจกระบวนงาน T-VER ภาคป่าชุมชน

5 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิรีเปิดโครงการฝึกอบรม “การสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งนายพิชัย เอกศิริพงส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน นายเสกสรร กวยะปาณิก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายชำนาญ สมบัตินิมิตร ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนสาขาที่ 10 เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจกระบวนงานด้านการเข้าร่วมโครงการการลดก๊าซเรืนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ตลอดจนอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

Leave a Comment

Skip to content