กรมป่าไม้ ประชุม คณะกรรมการติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปลูกและบำรุงป่า

6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่าและบำรุงป่า โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ โครงการเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า (คชป.) และโครงการอื่น ๆ โดยมี นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการและผู้แทนสำนักฯ ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักฯ สาขา รวม 11 สำนัก เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการปลูกป่าและบำรุงป่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของกรมป่าไม้ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการทั่วประเทศ ปัญหา และอุปสรรค ให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและนำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนและจริงจัง รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละรายให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติในการปลูกป่าปรับปรุงระบบนิเวศ หรือปลูกเสริมป่าร่วมกับกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content