กรมป่าไม้ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำหน่วยงาน จ.แพร่ กรณีขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า

16 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จ.แพร่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการอนุญาต สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จ.แพร่ โดยมี นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ และประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังเพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์เขตพื้นที่ป่าไม้ และการเร่งรัด ติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้นำเสนอแอปพลิเคชันที่หน่วยงานราชการสามารถเช็คพิกัดว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ป่าประเภทใด ทำให้หน่วยงานผู้ยื่นขออนุญาตสามารถดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มช่องทางการประสานงานทางไลน์กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทำให้สามารถติดตามสถานะการอนุญาตได้สะดวก ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านที่กรมป่าไม้จัดประชุมในพื้นที่ ทำให้สามารถมาพูดคุย ติดตามสถานะคำขออนุญาตได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดขั้นตอนคำขออนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตคำขอในเขตป่า ตามมาตรา 4(1) แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวมทั้งคำขออนุญาตเพื่อจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (กลุ่ม 1) เพื่อให้ส่วนราชการสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ สามารถดำเนินการได้โดยเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติให้รวดเร็วเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

Leave a Comment

Skip to content