กรมป่าไม้ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนาม MOU จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้

29 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดตัวการจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ระดับอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ 6 องค์กร โดยมีนายบรรณารักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถาบัน ในแนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest” ภายใต้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา อันจะเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านป่าไม้ “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” จ.แพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานของหน่วยงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

Leave a Comment

Skip to content