กรมป่าไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมป่าไม้ โดยมีนายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวม 44 นาย เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับทราบหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน้าที่ของหน่วยงานในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการจัดทำบันทึกรายการ กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROP) รวมถึงการแนะนำวิธีการและการฝึกปฏิบัติ ผ่านแพลตฟอร์มภาครัฐ (GPPC) รวมถึงให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มุ่งวางหลักเกณฑ์ การสร้างมาตรฐานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคลากรให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัว พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) อาทิ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ข้อมูลทรัพย์สินส่วนบุคคล ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ได้ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) หรือข้อมูลอื่นใดซี่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือนร้อน รำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เข้าของข้อมูล รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม

Leave a Comment

Skip to content