แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 17 การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นวิทยากร บรรยายแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 17 การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พุทธศักราช 2566-2570) ณ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขอใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการเป็นโครงการเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่” โดยมีข้าราชการและผู้รับฟังการบรรยายได้แก่ ผู้แทนกองกำลังป้องกันชายแดน, ผู้แทนมณฑลทหารบก ในเขตกองทีพภาคที่ 1, ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content