อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมอุทยานฯ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการส่งเสริม การสนับสนุน และการประสานงานในการดำเนินงาน ระหว่าง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานและเป็นสักขีพยาน มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันภายใต้กรอบการดำเนินงานใน 4 กิจกรรม ซึ่งเป็นภารกิจของทั้งสองหน่วยงานอันจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น คือ

  • การป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์
  • การป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่นอกเขตป่าอนุรักษ์
  • การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
  • การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนที่เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

Leave a Comment

Skip to content