รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดการประชุม THE EIGHTH MEETINGSOF THE APFNET COUNCIL

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายบรรณรักษ์ เลริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเปิดการประชุม THE EIGHTH MEETINGS OF THE APFNET COUNCIL ณ ห้อง TAMARIND 2 โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยมี DR. LU DE (APFNET EXECUTIVE DIRECTOR) และ DR. SOKH HENG (CHAIR OF THE APFNET COUNCIL) รวมถึงผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก จำนวน 14 เขตเศรษฐกิอ และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 3 องค์กร เข้าร่วมการประชุมและประชุมผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจภายใต้ APFNET เพื่อนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพร่วม(C0-HOST) ในการจัดการประซุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ APFNET SECRETARIAT รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ APFNET ในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

Leave a Comment

Skip to content