รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมคณะ รมว.ทส. ลงพื้นที่เพชรบุรี ติดตามโครงการปักไม้ไผ่แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

13 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่ ต.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมคณะของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีความยาว 800 เมตร และเมื่อสภาพพื้นที่สามารถฟื้นฟูได้จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นแนวปราการป้องกันคลื่นตามธรรมชาติต่อไป ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนให้กับผู้นำชุมชนนำไปปลูกเพื่อปกป้องรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ รวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

Leave a Comment

Skip to content