รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกรมป่าไม้

27 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

27 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content