รองบรรณรักษ์ ให้สัมภาษณ์ผู้ดำเนินรายการ โจ๋ บางกอก และรายการ Change the World

30 พฤษภาคม 2567 ณ กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์คุณขวัญไทย ระวิงทอง ผู้ดำเนินรายการ โจ๋ บางกอก เรื่อง พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ Royal Forest Department Museum เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจการป่าไม้ของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติการทำไม้ตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การสถาปนากรมป่าไม้ ภารกิจ หน้าที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลา เพื่อเป็นวิทยาทาน ส่งเสริมเอกลักษณ์ ประเพณี และเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่บ่งบอกความเป็นไทยในอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 2 NBT2HD ทุกวันพุธ เวลา 11.30 – 12.00 น.
และรายการ “Change the World” เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก โดยคุณวิลัยลักษณ์ ผ่องแผ้ว ซึ่งเป็นรายการเชิงสารคดีที่นำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกัน อันจะเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกและค่านิยมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงสภาวะโลกร้อน สาเหตุและแนวทางการแก้ไข การบรรเทา การชะลอสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ โดยจะกล่าวถึงภารกิจของกรมป่าไม้ในด้านการส่งเสริมการปลูกป่า การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ โดยรายการ “Change the World” เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 2 NBT2HD ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น.

Leave a Comment

Skip to content