พล.ต.อ. พัชรวาท เปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ “ป่าชุมชน…เพื่อชีวิต” สร้างสำนึกชุมชนรักษาป่า

24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

พล.ต.อ. พัชราวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม ภายใต้แนวคิด “ป่าชุมชน…เพื่อชีวิต” Community Forest For Life โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เครือข่ายป่าชุมชนเข้าร่วม โดยภายในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้วยรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และหนังสือชมเชย ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าพร้อมเงินอุดหนุนให้กับชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล ให้ป่าเป็นฐานทรัพยากร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 คลินิกป่าชุมชนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชนนิทรรศการผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเครือข่ายป่าชุมชน พร้อมกิจกรรมการเดินรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึก สร้างการรับรู้ “24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ” จากโรงแรมริมปาว ไปถึงสวนสาธารณะกุดน้ำกิน

Leave a Comment

Skip to content