พล.ต.อ. พัชรวาท เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกเดือด

21 พฤษภาคม 2567 ณ กรมป่าไม้

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานเนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จากนั้น พล.ต.อ. พัชรวาท ได้กล่าวเปิดงาน และปลูกต้นกันเกราเป็นเชิงสัญลักษณ์ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

สำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสำนัก ได้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อันจะก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกต้นไม้ในโอกาสสำคัญตามสถานที่ต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ต้นไม้ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าตลอดไป

Leave a Comment

Skip to content