กิจกรรม “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่

“วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567” โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว มีผู้บริหาร ทส. นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และผู้นำกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการมอบเงินอุดหนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการของชุมชนชายฝั่ง แก่ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง จำนวน 6 ภูมินิเวศ (ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทยตอนกลาง อ่าวไทยตอนล่าง อันดามันตอนบน อันดามันตอนล่าง) จำนวน 24 จังหวัด ชายฝั่ง รวม 289 ชุมชน โครงการมอบกล้าไม้ป่าชายเลนแก่ผู้แทนชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมปลูกป่าชายเลนร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนคูเมือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

Leave a Comment

Skip to content