กรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ สร้างสำนึกเยาวชนรักธรรมชาติ

29 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน มีคุณหญิงปราณี วรรธนะกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีเปิด มีเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ และโรงเรียนราชวินิต รวม 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร โดยมีวิทยากรจากภาคีเครือข่ายทั้ง 13 หน่วยงานร่วมบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสาธิต การปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มโดยใช้กระบวนการ Active Learning เป็นฐานในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content