กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา

15 พฤษภาคม 2567 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อ.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

กิจกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ต้องขังและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิด ของกระทรวงยุติธรรมได้ทำความดีได้ทำประโยชน์คืนสู่สังคม ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมขุดลอก พัฒนา ฟื้นฟู คู คลอง แหล่งน้ำ ลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะบริเวณชายหาด ป่าชายเลน ปากแม่น้ำ ลำคลอง รวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดับไฟป่า ความรู้เรื่อง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2567 โดยกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Leave a Comment

Skip to content